Email: emailová adresa na advokát Tabach
Mob.: 776 235 731

Sídlo advokátní kanceláře:

JUDr. Ing. Daniel Tabach, advokát Hlavní náměstí 29
794 01 Krnov

R O Z H O D C E

Podle § 35a a násl. zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, jsem zapsán ode dne 12.4. 2012 do seznamu rozhodců pod č. 34 vedeným Ministerstvem spravedlnosti ČR, čímž jsem oprávněn rozhodovat spory ze spotřebitelských smluv.

Poskytuji komplexní kvalifikované služby nezbytné pro rychlé mimosoudní řešení majetkových sporů v jednoinstančním zpravidla písemném procesu za určitých okolností bez možnosti odvolání v rozhodčím řízení, jehož výsledkem je rozhodčí nález s vlastnostmi exekučního titulu. Rozhodčí řízení je na rozdíl od soudního řízení vedeno neformálně, spory jsou rozhodovány nestranným, nezávislým a odborně způsobilým rozhodcem.


Výhody rozhodčího řízení

Dluží Vám odběratel, klient či smluvní partner?

Rádi byste se vyhnuli časově zdlouhavým a finančně nákladným soudním sporům a přesto se hodláte efektivně domoci svých nároků?

Rádi byste rychle a efektivně vyřešili spory o zaplacení svých pohledávek?

Rádi byste se uhrazení svých pohledávek dočkali ještě předtím, než se dostanete do finančních problémů a úvěrové spirály?

Potom využijte výhod rozhodčího řízení a tím mých služeb coby rozhodce i pro spotřebitelské spory!Zaručuji:
RYCHLOST
Jsem schopen rozhodnout spor ve zkráceném řízení do 1 měsíce od podání žaloby
EFEKTIVNOST
Proti rozhodnutí (rozhodčímu nálezu) není za určitých okolností přípustné odvolání a strany tak nemohou účelově protahovat vymožení dluhu
ÚSPORNOST
Rozhodčí řízení je levnější varianta, než-li soudní řízení
NEFORMÁLNOST
Rozhodčí řízení probíhá především v písemné formě a na základě přehledných procesních pravidel